Fundacja Kultury Irlandzkiej powstała 06 lutego 2003 w Poznaniu, natomiast dnia 10 marca 2003 została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. Założeniem Fundacji jest wszechstronne promowanie kultury irlandzkiej w Polsce. Popularyzowanie kultury irlandzkiej realizowane jest zarówno poprzez imprezy masowe jak i wspieranie indywidualnych projektów. Fundacja utrzymuje stałą współpracę z wieloma instytucjami w kraju jak i zagranicą, których zakresy działania są zbieżne z celami zawartymi w statucie.

Szczegółowe informacje na temat celów Fundacji i jej form działania oraz struktury i sposobu finansowania Fundacji zostały zamieszczone w niżej opublikowanych fragmentach Statutu.


WYCIĄG ZE STATUTU FUNDACJI KULTURY IRLANDZKIEJ

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§2.

  1. Fundacja jest organizacją pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873), prowadzącą działalność społecznie użyteczną na rzecz ogółu społeczności.

  2. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

§3  

Siedzibą Fundacji jest Poznań.

§4

  1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

  2. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§6

1.Sfera zadań publicznych Fundacji obejmuje zadania w zakresie:

a) nauki, edukacji oświaty i wychowania,
b) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
c) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów między społeczeństwami.

2.Celem Fundacji jest promowanie kultury irlandzkiej w Polsce realizowane przez:

a) popularyzowanie w szerokim zakresie wiedzy o historii i kulturze Irlandii,

b) promowanie osób zainteresowanych Irlandią, chcących studiować w tym kraju lub, potrzebujących pomocy przy publikacji prac dotyczących Irlandii,

c) promowanie i popularyzowanie języka irlandzkiego w Polsce,

d) pomoc przy organizacji imprez kulturalnych związanych z Irlandią,

e) informowanie o gospodarce Irlandii i warunkach inwestowania,

 

§7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Organizowanie i finansowanie:

- stypendiów dla osób zainteresowanych Irlandią, chcących realizować konkretne projekty  badawcze,

- letnich kursów nauki w Irlandii (języka irlandzkiego, tańca irlandzkiego, gry na   tradycyjnych instrumentach irlandzkich itd.),

- publikacji związanych z Irlandią,

- imprez kulturalnych związanych z kulturą i historią Irlandii,

- działalności promocyjnej i informacyjnej związanej z Irlandią,

- wystaw artystycznych związanych z Irlandią,

- instytucji kulturalnych i naukowych promujących Irlandię na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

2. Współpracę z instytucjami państwowymi oraz  z organizacjami pozarządowymi działającymi  w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę krajową i zagraniczną z muzeami, bibliotekami oraz osobami fizycznymi  zainteresowanymi celami Fundacji.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§11

Dochody Fundacji pochodzą z:

1. Darowizn, spadków i zapisów,

2. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

3. Subwencji osób prawnych,

4. Dotacji rządowych,

5. Dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,

§14

Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji jednorazowej lub łącznej, w wysokości równej co najmniej 10.000 złotych lub, gdy idzie o osoby zagraniczne 2500 Euro, o ile wyrażą stosowne życzenie, mogą uzyskać  tytuł Sponsora Fundacji.

§15

Tytuł Sponsora Fundacji ma charakter osobisty i może być przyznany osobie fizycznej lub prawnej

Rozdział IV. Organy Fundacji

§16

Organami Fundacji są:

-  Fundatorzy

-  Rada Fundacji

-  Zarząd Fundacji

-  Ława Patronów

§19

Radę Fundacji wybierają Fundatorzy spośród Sponsorów.

§26

Do Rady należy:

1. Uchwalanie i opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,

2. Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd,

3. Rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji,

4. Podejmowanie uchwał w sprawach wskazanych w §§ 30, 32, 33, 36, 39, 41 i 42    niniejszego Statutu,

5. Nadzór nad gospodarką finansową Fundacji,

6. Zatwierdzanie sprawozdania finansowego Fundacji,

§27

Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób powoływanych na czas nieoznaczony przez Fundatorów. Fundatorom służy prawo odwoływania Zarządu lub każdego z jego członków w każdym czasie

§30

Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.

§32

Zarząd w szczególności:

1. Reprezentuje Fundację na zewnątrz,

2. Opracowuje i realizuje wieloletnie i roczne programy działalności Fundacji w ścisłym     porozumieniu z Radą i Fundatorami,

3. Sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,

4. Przyjmuje subwencje, darowizny, spadki, zapisy,

5. Ustala w porozumieniu z Fundatorami regulamin Biura Fundacji,

6. Ustala w porozumieniu z Fundatorami wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenie dla pracowników Fundacji,

§35

Ława Patronów składa się z przyjaciół Fundacji skupionych wokół jej idei

§36

O członkostwie w Ławie Patronów decydują Fundatorzy w porozumieniu z Radą Fundacji.

§37

Członkostwo Ławy Patronów ma charakter honorowy, a jej członkowie posiadają inicjatywę w określaniu wieloletniego celu działania Fundacji.

 


O Fundacji  |  Statut  |  Aktualności  |  Kalendarium imprez  |  Linki irlandzkie  Fundacja poleca  |  Kontakt  |                               |  English version